Najpiękniejsze modlitwy i intencje na każdą okazję

Adoracja na Wielki Post

Jezus na krzyżu

"Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”
– zachęca nas Boski Mistrz.
Skierujmy nasze spojrzenie ku orszakowi,
który za Jezusem idzie na Golgotę.
Nie ma tam nikogo, kto by nie miał wyznania prawdziwej wiary,
w sercu wyrzeczenia się, a na ramionach krzyża.
Z miłością starajmy się iść wraz z tym ludem, który
w Jezusie upatruje wszystkie swe pociechy
i z Nim łączy wszystkie swe ofiary, nadzieje i cnoty.

W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,
W krzyżu miłości nauka.

Kto Ciebie Boże, raz pojąć może,
Ten nic nie pragnie, nie szuka.

O jakże słodko brzmi słowo „KRZYŻ”!
W nim, w krzyżu Jezusa dusze napełniają się światłem
i rozpalają miłością; dzięki niemu urastają im skrzydła,
aby na nich unosić się i latać bardzo wysoko.

 Niech więc ten krzyż będzie zawsze dla nas szkołą doskonałości.
W tym celu starajmy się, aby nic nas nie odłączyło od krzyża Jezusa. W przeciwnym razie krzyż (bez Jezusa) stałby się ciężarem nie do wytrzymania, bo tak wielka jest nasza słabość.

 Cierpienie z Chrystusem jest najpewniejszym sprawdzianem miłości. Skoro Syn Boży cierpiał i zniósł tak wielkie bóle z czystej miłości, to nie ma żadnej wątpliwości, że krzyż dźwigany ze względu na Niego staje się tak przyjemny jak sama miłość.

W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda,
Dla duszy smutkiem zmroczonej
Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie
W boleści sercu zadanej..

Bądź zawsze gotów z pokorą podstawić swe ramiona pod krzyże,
jakie Pan Bóg nakłada.
Umacniaj się eucharystycznym sakramentem.
Niech wśród utrapień twa dusza nie przestaje śpiewać hymnu czci i uwielbienia dla Boga. Staraj się być daleko od zepsucia cielesnego,
od niegodziwych widowisk, od tego wszystkiego,
co jest właściwością grzesznej społeczności.

 Otwórz swe usta i tak – jak to uczynił Boski Odkupiciel – pij czarną wodę Cedronu, przyjmując z poddaniem się woli Bożej utrapienia i pokuty. Razem z Jezusem przekraczaj potok, znosząc cierpienia spowodowane przez świat – dla miłości Jezusa.
Czyń to z wytrwałością i odwagą. Trwaj w milczeniu,
to jest w medytacji i modlitwie.
Niech cię nie przeraża ciemność nocy, upokorzenia, samotności i pełnia umartwień. Idź zawsze naprzód, nie zatrzymuj się. Prześladowania ludzi, którzy nie żyją duchem Jezusa,
niech nie powstrzymują cię od postępowania wyznaczoną drogą.
Idź zawsze ku szczytom góry świętości i niech cię nie przeraża ciężka droga. Idź za Jezusem, a idąc za Nim, trzeba doświadczyć wszystkiego, a z pewnością na zawsze odniesiesz zwycięstwo.

Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie
Serce ci na wskroś przepali,
Gdy grom się zbliża, pospiesz do krzyża;
On ciebie wesprze, ocali.

Aby iść i osiągnąć ostateczny cel, trzeba iść za Boskim Wodzem, który nie inną, ale tą właśnie wyznaczoną przez siebie drogą prowadzi duszę wybraną; jest to droga wyrzeczenia i krzyża: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Czy nie powinieneś więc uważać się za szczęśliwego, wiedząc o tym, że Jezus tak cię właśnie traktuje? Głupcem jest ten, kto nie potrafi wniknąć w tajniki krzyża.

 Krzyżu święty nade wszystko, drzewo przenajszlachetniejsze!
W żadnym lesie takie nie jest, jedno, na którym sam Bóg jest.
Słodkie drzewo, słodkie gwoździe,
Rozkoszny
Owoc nosiło.

Często rozważajmy cierpienia Boga – Człowieka, a szybko będzie rozpalać się w nas owo pragnienie naśladowania Go i by coraz więcej cierpieć z miłości do Jezusa. Miłość do krzyża była zawsze cechą wyróżniającą dusze wybrane; a że te dusze były przytłoczone krzyżem, to tylko znak szczególnej miłości Ojca względem nich.
Bez miłości krzyża nie można uczynić większego kroku na chrześcijańskiej drodze doskonałości.

Skłoń gałązki, drzewo święte, ulżyj członkom tak rozpiętym.
Odmień teraz oną srogość, którąś miało z urodzenia.
Spuść lekkuchno i cichuchno
Ciało Króla Niebieskiego.

„Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata” – napisał św. Paweł do Galatów. Zachowaj w sercu Jezusa Ukrzyżowanego, a wszystkie krzyże świata wydadzą ci się różami.

Tyś samo było dostojne nosić światowe zbawienie.
Przez cię przewóz jest naprawion światu, który był zagubion;
Który święta Krew polała,
Co z Baranka wypływała.

Kiedy Jezus chce mi dać poznać, że mnie kocha, pozwala odczuć ból Jego ran, zadany przez ciernie i utrapienia.
Kiedy zaś chce, żebym Go miłował, mówi mi o swoich cierpieniach, zaprasza mnie prośbą i rozkazem jednocześnie, bym niejako podstawił moje ciało, aby ulżyć Jego cierpieniom.
Jezus, mąż boleści, chciałby, aby wszyscy chrześcijanie tak Go naśladowali.

Zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna to tajemnica,
Każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia.
Jeżeli chcesz Mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień
I chodź ze Mną zbawiać świat, dwudziesty pierwszy wiek.

Codzienność wiedzie przez krzyż, większy im kochasz goręcej,
Nie musisz ginąć już dziś, lecz ukrzyżować swe serce.
Jeżeli chcesz Mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień
I chodź ze Mną zbawiać świat, dwudziesty pierwszy wiek.

Każde spojrzenie na krzyż niech niepokojem zagości,
Bo wszystko w życiu to nic wobec tak wielkiej miłości.
Jeżeli chcesz Mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień
I chodź ze Mną zbawiać świat, dwudziesty pierwszy wiek.

Cierpienie jest najlepszym darem, jaki możesz złożyć Bogu.
Prorok Izajasz nazywa Jezusa „mężem boleści”.
On kocha cierpienie i tych, którzy są cierpieniem obarczeni.
A więc nie trap się z powodu twoich cierpień, ale uznaj je za swoje. Zachowaj pokój, bo przecież Jezus jest z tobą
i nikt nie może oddzielić cię od Niego.

Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz w Ogrójcu zakrwawiony!
Tam Cię anioł w smutku cieszy, skąd był świat pocieszony.

Przyjdź, mój Jezu, przyjdź mój Jezu
Przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie.

Staraj się ufać Bogu; Jemu się oddawaj,
wszystkie swoje troski złóż na Niego i zachowaj pokój,
a nie doznasz zawstydzenia.
Twarda jest walka i ciężka jest to próba, ale trzeba pamiętać o owocu, który będzie dany w swoim czasie
i gdy przyjdzie ci go zbierać w obfitości.
Nagroda, którą tam w niebie otrzymamy,
przekroczy wszelkie ludzkie wyobrażenia.

Ach, mój Jezu, jakoś srodze do słupa przywiązany!
Za tak ciężkie winy nasze, okrutnie biczowany!
Przyjdź, mój Jezu, przyjdź mój Jezu
Przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie.

Trzeba zachować nadzieję i niczego się nie lękać.
Dusza, która zawierzyła Panu i w Nim złożyła nadzieję,
nie powinna się niczego lękać.
Powtarzaj zawsze, a zwłaszcza w chwilach szczególnie trudnych,
te przepiękne słowa Hioba: „Panie, choćbyś mnie zabił – będę Ci ufał”. Czuwaj zawsze i nie wynoś się ponad siebie, przypisując sobie jakieś dobro; czuwaj i nie wynoś się ponad innych,
nie sądź, że jesteś lepszy, a nawet, że równy innym,
ale wszystkich uważaj za lepszych od siebie.
Nieprzyjaciel zwycięża tych, którzy się pysznią i nie są pokorni sercem.

Ach, mój Jezu, co za boleść cierpisz w ostrej koronie!
Twarz najświętsza zakrwawiona, głowa wszystka w krwi tonie.
Przyjdź, mój Jezu, przyjdź mój Jezu
Przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie.

Idź odważnie naprzód także wtedy,
gdy przeżywasz wewnętrzne trudności.
Oby były one przeżywane w tym usposobieniu,
w jakim przyjmował je nasz Pan, Jezus Chrystus.
Powinieneś swoje cierpienia przeżywać w pokoju,
a miłość uśmierzy twój ból.

  Bądźmy wspaniałomyślni i odważni!
Są duchowe i materialne krzaki róży.
Nie ma róży bez kolców. Kwiaty róży więdną,
a z nimi przemijają i kolce, jednak krzewy róży przetrwają.

Jezu Chryste, Panie miły,
Baranku bardzo cierpliwy!
Wzniosłeś, wzniosłeś na krzyż ręce swoje,
Gładząc, gładząc nieprawości moje.

Wyobrażaj sobie Jezusa Ukrzyżowanego,
którego trzymasz w swoich ramionach i powtarzaj:
„To jest moja nadzieja, to jest żywe źródło mego szczęścia,
to jest serce mojej duszy; niech nigdy nic nie odłączy mnie od Jego miłości, bo Go posiadam i nie opuszczę Go dopóty,
dopóki nie wprowadzi mnie do bezpiecznego miejsca”.

 I często mów do Niego: „Cóż mogę mieć na tej ziemi, czego mogę pragnąć w niebie, jeśli nie Ciebie, mój Jezu? Ty jesteś Bogiem mego serca, dziedzictwem, którego zawsze pragnę”.

Płacz Go, człowiecze mizerny
Patrząc, jak jest miłosierny!
Jezus, Jezus na krzyżu umiera,
Słońce, słońce jasność swą zawiera.

Najświętsza Dziewica niech ci wyjedna miłość do krzyża.
Ona, która pierwsza zachowywała Ewangelię w całej jej doskonałości – zanim jeszcze była napisana – niech wyjedna nam miłość do krzyża
i pobudzi nas do tego, byśmy kroczyli tuż za Nią śladami Jezusa.

Pan wyrzekł ostatnie słowa,
Zwisła Mu na piersi głowa.
Matka, Matka pod Nim frasobliwa
Stoi, stoi z żalu ledwie żywa.

Na górze Kalwarii są serca, którym niebieski Oblubieniec
okazuje swoje Boskie względy.
Szczęśliwy ten, kto usiłuje zawsze tam przebywać
i chce tam trwać z miłością, by uwielbiać Jezusa Ukrzyżowanego.
Tak postępując w życiu doczesnym, z pewnością w życiu przyszłym będziesz adorować Jezusa uwielbionego.

Wisi na krzyżu Pan, Stwórca nieba,
Płakać za grzechy człowiecze potrzeba.
Ach, ach, na krzyżu umiera,

Jezus oczy swe zawiera.

Najświętsze członki i wszystko ciało
Okrutnie zbite na krzyżu wisiało.
Ach, ach, dla ciebie człowiecze,
Z boku krew Jezusa ciecze.

Nie lękaj się: skoro zostaniesz przybity razem z Jezusem do krzyża i razem z Nim zstąpisz do grobu, zobaczysz światło nieprzemijające i z Kalwarii przejdziesz na wiekuisty Tabor.
A póki co wypowiadaj zawsze „fiat” z ufnym poddaniem się woli Bożej
i wykorzystaj ten czas próby zamierzonej przez Boga dla twego uświęcenia i dla zbawienia.

Kalwaria jest górą świętych. Wiedz jednak, że po wyjściu na Kalwarię, po ustawieniu na niej krzyża i po wydaniu na niej ostatniego tchnienia, wstępuje się od razu na górę Tabor, do niebieskiego Jeruzalem. Wiedz i o tym, ze cierpienie jest krótkie, a nagroda wieczna.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony,

Gdzie Bóg, Król świata całego,
Dokonał życia swojego.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Ta sama krew cię skropiła,

Która nas z grzechów obmyła.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Z ciebie moc płynie i męstwo,
W tobie jest nasze zwycięstwo.

 

Teksty Ojca Pio o Krzyżu Świętym i o cierpieniu

Pieśń „W krzyżu cierpienie”
Pieśń „Krzyżu Święty”
Pieśń „Zbawienie przyszło przez krzyż”.
Pieśń „Ach mój Jezu”

Pieśń „Jezu Chryste, Panie miły”
Pieśń „Wisi na krzyżu”

Pieśń "Krzyżu Chrystusa"

 Bóg kocha Ciebie

Wszystkie intencje i modlitwy proszę kierować na adres: modlitwa@chwilkawytchnienia.com

Intencje można również umieszczać samemu w komentarzach pod właściwą modlitwą na stronie: Nasze intencje i modlitwy 
Proszę kliknąć na poniższy link, wybrać modlitwę i w komentarzu dopisać swoją intencje.
http://naszeintencje.blogspot.com

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

Pomódl się w naszych intencjach

"Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie."

Mt. 18, 19

Kliknij na Aniołka

Zapraszam do wspólnej modlitwy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Modlitwa czyni cuda
12 Etapów autentycznego przebaczania
Adoracja Maryjna
Adoracja na Wielki Post
 
Akt oddania się Bożemu Sercu  

Akt oddania się Matce Bożej
Akt ofiarowania się Miłości Miłosiernej
Akt poświęcenia się Boskiemu Sercu

Akt poświęcenia rodziny
Akt poświęcenia się Matce Najświętszej
Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi
Akty ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
Akty przebłagania
Akty strzeliste do NMP
Bądź moim Mistrzem
Błogosławieństwa starego człowieka
Błogosławieństwo nowożeńców
Boże, potrzebuję Ciebie
Bóg bogaty w miłosierdzie
Bóg jest moim Ojcem
 
Bóg kocha zawsze
Bóg szczęściem duszy
Boże Wszechmogący
Ci co zaufali Panu
Cierpliwy Boże
Codzienna modlitwa o wolność
Daj mi, Panie
Dla dusz wewnętrznie cierpiących 1 - Akty przebłagania
Dla dusz wewnętrznie cierpiących 2 - Akty prośby
Dla dusz wewnętrznie cierpiących 3 - Wołanie o pomoc w ciemnościach duszy
Dla dusz wewnętrznie cierpiących 4 - Akt oddania się Jezusowi
Dla dusz wewnętrznie cierpiących 5 - Westchnienia
 
Dopomóż mi Panie...
Duchu światła i miłości  
Duchu Święty
Duchu Święty racz zesłać...

Dziecko Moje
Dziekuję Ci Panie
Dziękuję Ci Panie za ten dzień...  
Intencje o zdrowie
Intencje w trudnych chwilach
Intencje - Podziękowania za otrzymane łaski
Intencje za zmarłych
 
Jak się czujesz?
Jak zwyciężyć depresję  
Jezus jedyna droga
Jezu, Ty się tym zajmij
 
Kochane Dziecko
Komunia Duchowa
Koronka o zwycięstwo nad szatanem
Koronka za zmarłych do serca Maryi Kwadrans z Jezusem
Litania do Bł. Jana Pawła II
Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
 
Litania do Świętej Rity
Litania do Wszystkich Świętych  
Litania małżonków
Litania za zmarłych
Mam prawo być sobą
Maryjo, Matko Nadziei
Miłosierny Boże
Minął kolejny dzień
Modlę się Boże żarliwie
Modlitwa chorego 1
Modlitwa chorego 2
Modlitwa chorego 3
Modlitwa chorego 4
Modlitwa chorego 5
Modlitwa chorego 6
Modlitwa codzienna  
Modlitwa codzienna o opiekę do św. Judy Tadeusza
Modlitwa dla cierpiących na depresję Modlitwa dla mających trudności finansowe Modlitwa dla matki oczekującej potomstwa Modlitwa dla rodziców dzieci uzależnionych Modlitwa dla rodziców, przyjaciół tych, którzy odebrali sobie życie
Modlitwa dla samotnych
Modlitwa dla tych, którzy chcą sobie odebrać życie
Modlitwa dla tych, którzy pragną potomstwa Modlitwa dla tych, którzy są uzależnieni Modlitwa do Chrystusa Ukrzyżowanego Modlitwa do Matki Bożej o pomoc w odnowie życia
Modlitwa do Najświętszej Rany Ramienia Pana Jezusa
Modlitwa do najświętszych ran Jezusa Chrystusa
Modlitwa do Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie
Modlitwa do Św. Judy Tadeusza
Modlitwa do św. Marty w trudnych sprawach Modlitwa do Świętej Rity 1
Modlitwa do Świętej Rity 2
Modlitwa do Świętej Rity 3
Modlitwa do Świętej Rity 4
Modlitwa do św. Teresy od Dzieciątka Jezus Modlitwa kierowcy
Modlitwa małżeństwa zagrożonego rozbiciem
Modlitwa matki oczekującej potomstwa 1
Modlitwa matki oczekującej potomstwa 2
Modlitwa maturzysty

Modlitwa Miłości
Modlitwa na każdy dzień
Modlitwa na rozpoczęcie dnia
Modlitwa na starość
Modlitwa narzeczonych
Modlitwa o akceptację samego siebie Modlitwa o błogosławieństwo dla domu Modlitwa o Cud
Modlitwa o czas na wszystko
Modlitwa o dobrą śmierć
Modlitwa o dobrą żonę
Modlitwa o dobrego męża
Modlitwa o łaskę pogody ducha
Modlitwa o łaskę rodzicielstwa  
Modlitwa o miłość
Modlitwa o oczyszczenie serca i o prawdziwą mądrość
Modlitwa o odrodzenie małżeństwa
Modlitwa o odwrócenie smutku
Modlitwa o pomnożenie wiary
Modlitwa o prawdziwą mądrość
Modlitwa o przemianę
Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego
 
Modlitwa o to by zawsze być sobą
Modlitwa o trafny wybór drogi życiowej  
Modlitwa o Uniknięcie Czyśćca  
Modlitwa o uzdrowienie relacji w rodzinie
Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne
 
Modlitwa o zwycięstwo nad szatanem Modlitwa o życzliwość
Modlitwa Ojca
Modlitwa Pielgrzyma
Modlitwa po spowiedzi

Modlitwa Pochwalna
Modlitwa podczas niechcianej ciąży
Modlitwa przebaczenia
Modlitwa przed egzaminem 1
Modlitwa przed egzaminem 2

Modlitwa przed maturą
Modlitwa przed Mszą Świętą
Modlitwa przed spowiedzią
Modlitwa rodziców nad poczętym w łonie matki dzieckiem

Modlitwa rodziców za dzieci
Modlitwa rodziców za swoje dzieci
Modlitwa Św. Franciszka z Asyżu
Modlitwa św. Gertrudy do dusz czyśćcowych
Modlitwa św. Gertrudy za zmarłych
 
Modlitwa uwielbienia
Modlitwa Uwolnienia
Modlitwa w czasie nieszczęścia
Modlitwa w dniu Imienin / Urodzin
Modlitwa w dniu Urodzin
Modlitwa w intencji oczekiwanego dziecka  
Modlitwa w intencji rodziców oczekujących dziecka

Modlitwa w kryzysie małżeńskim
Modlitwa w pokusach i wątpliwościach  
Modlitwa za chore dziecko
Modlitwa za chorego w rodzinie
Modlitwa za Chorych
Modlitwa za dusze czyśćcowe
Modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące Modlitwa za małżonków obchodzących jubileusz
Modlitwa za młodzież
Modlitwa za nowożeńców
Modlitwa za przyjaciół
Modlitwa za rodzeństwo
Modlitwa za rodziców
Modlitwa a zmarłych
Modlitwa za zmarłych krewnych
Modlitwy za zmarłych na cały tydzień
Mój Ojcze, któryś jest w niebie
Na początek ciężkiego dnia  
Nasze intencje i modlitwy
Naucz mnie, Panie
Nowenna do Świętej Rity
Nowenna w ważnej potrzebie
Oczyść mnie, Panie
Ojcze Nasz za Umarłych
Oto jestem Panie  
Panie blagam Cię 
Panie, chciałbym kochać
Panie daj mi trochę słońca
Panie do Ciebie wołam 
Panie ja proszę...
Panie Jezu przyjdź do mojego serca
Pochwała Stworzenia
Pocieszycielu serc ludzkich
Pod Twoją obronę
Podstawowe Modlitwy
Pojednanie z Bogiem
Ponieważ Bóg mnie kocha  
Pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy Pozostań ze mną, Panie
Prowadź mnie Panie
Przebacz mi moje milczenie
Przybądź, Duchu Pocieszycielu  
Przyjdź, Duchu Święty
Ślubna modlitwa wiernych 1
Ślubna modlitwa wiernych 2
Telefon do Nieba
Telegram do św. Józefa w nagłej potrzebie  
Triduum do Świętej Rity
Ty, który jesteś ponad nami
Tylko Ty Jezu
Uwielbienie Boga Najwyższego
Uwielbiam Cię, Panie  
Wierzę w kogoś takiego jak Ty
Wołanie o pomoc w ciemnościach duszy Wyzwól mnie
Zachęta do Uwielbienia Boga
Zapal Światełko Pamięci za tych co odeszli Za zmarłych
Zrób coś ze mną, Boże
Życie jest piękne, Panie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze intencje i modlitwy
O zdrowie
W trudnych chwilach
Podziękowania za otrzymane łaski
Za zmarłych
Zapal Światełko Pamięci

Zapal Światełko Pamięci  za tych co odeszli...

(kliknij na świeczkę)

  

Cudowne Boże Narodzenie
Piękne życzenia na każdą okazję
Wszystko o przyjaźni
Rozrywka dla Ciebie
Nasze intencje i modlitwy

Cudowny balsam dla duszy

Piękne cytaty i aforyzmy

Nasze wiersze - Debiuty

Uśmiech Boga

Perełki szczęścia

Wokół mnie tylu ludzi,
śpieszą się, gnają, pędzą.
Mają szare twarze,
młode, stare, ładne, brzydkie.
Gonią wiatr, ułudę,
mają puste oczy, bez życia.

Stoję, uśmiecham się do nich,
chcę im przekazać Twój uśmiech Boże.
Dziwią się, że można tak stać.
Na chwilę gdzieś budzi się w nich nadzieja, ale...
Wracają do gonitwy za wiatrem - bo bezpiecznie,
bo to już znają.

A ja stoję i uśmiecham się      do Ciebie Boże.
Ja nie gonię już życia,
ja życie dostałam w prezencie
od Ciebie Jezu na zawsze.
Nie muszę się śpieszyć,
wieczność jest długa.

Człowieku!
Zatrzymaj się!

Zobacz uśmiech Boga!
Przyjmij prezent od Niego!
Jezus to życie,
nie musisz już nic robić,
Zatrzymaj się
...proszę.

- L. Puza